Clopidogrel AL 75 mg

Forma

  • Potahované tablety

Složení

  • Jedna potahovaná tableta obsahuje clopidogrelum 75 mg.

Indikační skupina

  • Antiagregans 

Indikace

  • Prevence aterotrombotických příhod

 Klopidogrel je indikován:

            • U dospělých pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika málo až méně než před 35 dny), po ischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až méně než před 6 měsíci) nebo s prokázanou ischemickou chorobou periferních arterií.

            • U dospělých pacientů s akutním koronárním syndromem:

            - Akutní koronární syndrom bez ST elevace (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt myokardu), včetně pacientů, kteří po perkutánní koronární intervenci podstupují implantaci stentu, v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA).

            - Akutní infarkt myokardu s ST elevací v kombinaci s ASA u konzervativně léčených pacientů vhodných pro trombolytickou léčbu.

  • Prevence aterotrombotických a tromboembolických příhod u fibrilace síní

 U dospělých pacientů s fibrilací síní, kteří mají alespoň jeden rizikový faktor pro cévní příhody, nemohou být léčeni antagonisty vitamínu K (VKA) a mají nízké riziko krvácení, je k prevenci aterotrombotických a tromboembolických příhod včetně cévní mozkové příhody indikováno podávání klopidogrelu v kombinaci s ASA.

Balení dostupné v ČR: ANO

  • 75 mg x 30 por tbl flm
  • 75 mg x 100 por tbl flm