Podmínky použití těchto webových stránek

Používáním webových stránek STADA vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami:

  1. Všeobecné podmínky používání

Tyto webové stránky byly vyvinuty skupinou STADA a společností STADA PHARMA CZ s.r.o. (dále jen „STADA CZ“), která je také spravuje. Tyto webové stránky používáte na vlastní riziko.

STADA CZ si vyhrazuje právo na změnu těchto webových stránek, těchto podmínek používání a dalších dokumentů na nich obsažených, zcela nebo zčásti, podle vlastního uvážení kdykoli bez předchozího upozornění, a taktéž právo tyto webové stránky zrušit a/nebo ukončit svou činnost.

  1. Ochranné známky a autorská práva

Veškeré texty, obrázky, ochranné známky, datové soubory a další zveřejněné informace podléhají autorským právům společnosti STADA CZ, společnosti STADA Arzneimittel AG nebo právům, která získaly od třetích stran. Kromě práv k užívání a dalších práv výslovně udělených na těchto webových stránkách nesmí uživatel reprodukovat, přenášet, upravovat, doplňovat nebo jakýmkoli jiným způsobem používat obsah těchto webových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti STADA CZ.  

  1. Stahování

Pokud se uživatel rozhodne stáhnout datové soubory z těchto stránek, činí tak na vlastní nebezpečí. STADA CZ ani jiné subjekty nepřebírají žádnou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo použitím datových souborů stažených z webových stránek. To platí obzvláště při využití těchto dat uživatelem v rozporu s právními předpisy či těmito podmínkami.

  1. Odpovědnost

STADA CZ odpovídá za tyto webové stránky v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Podle našeho nejlepšího vědomí poskytujeme na této stránce pouze přesné a aktuální informace. Nemůžeme však vyloučit riziko chyb nebo nepřesností. Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat tyto webové stránky, ani nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud jde o včasnost, přesnost a úplnost informací. STADA CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu vyplývající z použití těchto informací. To platí také pro nepřímé, náhodné nebo následné škody vyplývající z nebo v důsledku používání těchto webových stránek.

Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, STADA CZ důrazně nedoporučuje přenos důvěrných informací prostřednictvím webových stránek a/nebo e-mailových adres na nich uvedených a nepřebírá žádnou odpovědnost za zachování důvěrnosti informací při použití těchto nástrojů. Zpracování osobních údajů je popsáno v samostatném dokumentu.

Údaje na této webové stránce slouží jako obecné informace. V žádném případě nepředstavují technické, obchodní ani jiné poradenství, ani nejsou návrhem na uzavření jakýchkoli smluv. Přestože naše data chráníme před přístupem zvenčí, zůstává zde mírné zbytkové riziko, že zobrazený obsah byl změněn neoprávněným vnějším zásahem. Jakékoli závazky či záruky nad rámec právních předpisů jsou proto vyloučeny.

  1. Informace poskytnuté uživatelem

Uživatel těchto webových stránek je plně odpovědný za veškeré informace, které zašle společnosti STADA CZ co do jejich přesnosti a obsahu, jakož i za zajištění toho, že nejsou porušována práva třetích stran. Zpracování osobních údajů je popsáno v samostatném dokumentu.

  1. Registrace

Pokud je pro použití části webových stránek nutná registrace, uživatel se zavazuje poskytnout pravdivé informace a informovat společnost STADA CZ o všech jejich změnách. Pokud je po registraci uživateli vydáno heslo, zavazuje se uživatel, že toto heslo neumožní použít dalším osobám a je odpovědný za všechny činnosti prováděné pod tímto heslem. Jakmile se uživatel dozví, že někdo používá jeho registraci neoprávněně, je povinen okamžitě písemně informovat společnost STADA CZ.

  1. Hypertextové odkazy

STADA CZ může na těchto webových stránkách vytvářet (hypertextové) odkazy na externí webové stránky, které neprovozuje ani nevytváří jejich obsah. STADA CZ neodpovídá za přístupnost těchto externích webových stránek nebo jejich obsah. Hypertextové odkazy na tyto webové stránky jsou vytvářeny na vlastní riziko uživatele.

  1. Predikce

Tyto webové stránky společnosti STADA CZ mohou obsahovat informace týkající se budoucích událostí, které jsou založeny na současných očekáváních, odhadech a prognózách, názorech vedení společnosti STADA CZ, jakož i na dalších aktuálně dostupných informacích.    Tyto odhady se sebou nesou různá známá i neznámá rizika a nejistoty, které mohou vést k tomu, že se budou od skutečnosti podstatně lišit. Prohlášení týkající se budoucnosti jsou zpravidla charakterizována použitím slov jako „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „předvídatelný“, „věřit“, „vyhodnotit“ a podobně, nebo mohou jen vyplývat z kontextu. STADA CZ může případně učinit prohlášení o budoucnosti také v jiných zprávách, prezentacích, materiálech apod. Kromě toho mohou naši zástupci čas od času ústně vyjádřit svá očekávání budoucnosti. STADA CZ se snaží, aby predikce byly přiměřené. Nemůže však zaručit, že se očekávání skutečně naplní. Mezi rizikové faktory patří zejména: Vliv regulace farmaceutického průmyslu; obtížnost přípravy prognóz týkajících se schvalování regulačními orgány a jinými  subjekty; regulatorní prostředí a změny ve zdravotní politice a ve zdravotnických systémech  různých zemí; výzkum a schvalování nových léků a způsobů léčby; výsledky klinických studií;  dopad konkurenčních produktů a cen; dostupnost a cena účinných a dalších látek používaných  při výrobě jednotlivých výrobků; nejistota ohledně přijetí na trhu při zavádění inovativních produktů, které jsou v současné době v prodeji nebo ve vývoji; dopad změn ve struktuře společnosti či klientů; závislost na strategických aliancích; kolísání směnných kurzů a úrokových sazeb, provozní výsledky a další faktory podrobně uvedené ve výroční zprávě společnosti a dalších dokumentech. STADA CZ nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat zveřejněné prognózy či prohlášení.                     

  1. Právní předpisy

Vezměte prosím na vědomí, že na tyto i další webové stránky provozované společností STADA CZ se mohou vztahovat zvláštní podmínky, např. obchodní podmínky nebo pravidla pro zpracování osobních údajů.

  1. Právo a soudní příslušnost

Veškeré právní nároky nebo žaloby vzniklé v souvislosti s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním podléhají právu České republiky s výjimkou kolizních ustanovení mezinárodního práva soukromého. V případě sporu budou místně příslušnými soudy v Praze.