Společnost STADA dodržuje všechna zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů návštěvníků této webové stránky je pro společnost STADA velmi důležitá. Prostudujte si proto následující informace:

Do všech podstránek této webové stránky společnost STADA začlenila odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tomu tak není, příčinou je technická chyba. V takovýchto výjimečných případech je přístup k tomuto prohlášení možný přes hlavní stránku této webové stránky.

V budoucnu může být potřebné, aby společnost STADA aktualizovala toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto změny budou následně oznámeny na této stránce, abyste neustále měli k dispozici úplné informace o typu a rozsahu osobních údajů, které společnost STADA uchovává a na jaké účely společnost STADA tyto údaje zpracovává a používá.

Na stránkách, kde společnost STADA ukládá osobní údaje, mohou být podle potřeby doplněny další prohlášení (například o používání údajů).

 

1. Obecné informace o shromažďování osobních údajů

a) Ochrana vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás velmi důležitá, proto shromažďujeme vaše osobní údaje v souladu s požadavky vyplývající z právních předpisů o ochraně a zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a chování uživatele. Následující části obsahují informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji.

b) Správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR), je společnost:

STADA PHARMA CZ s.r.o.,

se sídlem: Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

IČ: 61063037,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 43247,

[email protected] 

www.stada-pharma.cz 

 

c) Naše specialisty na ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese: [email protected] nebo poštou na adrese sídla společnosti k rukám Compliance/Legal Managera.

d) Pokud je vám méně než 16 let, před tím, než nám poskytnete své osobní údaje prosím požádejte o souhlas svého zákonného zástupce. 

e) Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je definován v článku 6 nařízení GDPR. Konkrétní zákonné účely zpracování vašich osobních údajů jsou popsány níže. Obecně vaše údaje zpracováváme za účelem plnění našich zákonných povinností, nebo pro zajištění našich oprávněných zájmů či třetích stran (vždy pod podmínkou, že tyto zájmy převažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami). Navíc, tam kde je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje na základě vašeho výslovného souhlasu, pokud jste nám ho poskytli.

f) Informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 a článku 14 nařízení GDPR ve skupině STADA můžete najít na této stránce nebo na stránce https://www.stada.com/about-stada/compliance.

 

 2. Vaše práva

V souladu s nařízením GDPR máte následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:

  • Právo na přístup k údajům
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na výmaz / „právo být zapomenut”
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo odmítnou automatické rozhodování a profilování

Chcete-li uplatnit jakékoli z vašich výše uvedených práv, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Pokud jste ke zpracování vašich osobních údajů poskytli váš souhlas, máte právo kdykoli vůči němu vznést námitku nebo ho odvolat pro budoucí zpracování.  Zákonnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu do doby jeho odvolání zůstává nedotčena. Váš souhlas s dalším zpracováním můžete samozřejmě kdykoli odvolat dopisem zaslaným na adresu:

STADA PHARMA CZ s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: +420 257 888 111
E-mail: [email protected] 

Nadto máte právo podat stížnost související se zpracováním vašich osobních údajů k příslušnému úřadu. Příslušný úřad pro ochranu osobních údajů České republiky můžete kontaktovat na webové stránce  https://www.uoou.cz/ nebo na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě webové stránky

a) Seznam přístupů na serveru 

V zásadě můžete navštívit naši domovskou stránku bez toho, abyste nás museli informovat, kdo jste. Tak jako u téměř všech webových stránek, i server, který hostuje naši webovou stránku (webový server), automaticky shromažďuje informace o vás, když navštívíte naši stránku. Tyto údaje potřebujeme z technických důvodů pro zajištění stability a bezpečnosti webové stránky.

Webový server automaticky identifikuje některé osobní údaje, jako je vaše IP adresa, datum a čas návštěvy naší domovské stránky, prohlížeč, který jste použili (např. Edge, Chrome, Firefox), operační systém (např. Windows, Linux, MAC OS) a název domény a adresu vašeho poskytovatele internetu. Naše webová stránka používá soubory cookie (viz následující část) a webový server tyto informace ukládá (právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR – oprávněný zájem). 

Pravidelně a anonymně analyzujeme protokoly serveru na statistické účely (analýzy kliknutí), abychom mohli vyhodnocovat používání našich webových stránek. Podle těchto analýz můžeme optimalizovat naši přítomnost na internetu. Kromě toho můžeme v případě zneužití systému tyto informace použít ve spolupráci s vaším poskytovatelem internetu a/nebo příslušnými úřady, abychom identifikovali osobu odpovědnou za toto zneužití.

b) Cookies

Kromě výše uvedených dat se během vašeho používání naší webové stránky ukládají ve vašem počítači soubory cookies. Tyto soubory jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vašem harddisku v části vyhrazené vašim prohlížečem a jejich prostřednictvím subjekt, který cookies nastavuje (v tomto případě jsme to my), získává jisté informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Obecně slouží k tomu, aby bylo používání internetu pro uživatele pohodlnější a efektivnější.

Tato webová stránka používá cookies a pluginy sociálních médií tak, jak je to popsáno v samostatné politice cookies. 

 

4. Sběr osobních údajů při využívání našich služeb

S výjimkou statistik o webových stránkách zpracováváme jen údaje, které nám sami sdělíte při využívání služeb, které vám nabízíme. Tyto údaje budou zpracovány a využity výhradně pro poskytnutí služby, kterou jste si vybrali (např. pro zaslání vyžádaného informačního materiálu).

a) Použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše osobní údaje (e-mail, jméno a telefonní číslo) se uloží, abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Osobní údaje shromážděné za tímto účelem se vymažou, jakmile už nebude třeba vaše údaje uchovávat a jejich zpracování může být případně omezené i dobou uchovávání údajů stanovenou zákonem.

Nejste vázáni žádnou právní nebo smluvní povinností poskytnout nám vaše osobní údaje. To znamená, že nám nemusíte vaše osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se vaše osobní údaje neposkytnout, některé nabídky na naší webové stránce nebudete moci plně využít.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky může společnost STADA zpřístupnit také jiným společnostem ze skupiny STADA a smluvním obchodním partnerům, jakož i třetím stranám. K tomu však dochází pouze v zákonem povoleném rozsahu.

b) Objednávka vzorků a informačních materiálů

Jako součást marketingových kampaní v některých případech můžeme nabízet možnost obdržet vzorky našich výrobků (kde to dovolují zvláštní právní předpisy). Pokud se rozhodnete objednat si tyto vzorky, zpracováváme vaše následující osobní údaje: jméno, titul, kontaktní údaje, e-mail a případně telefonní číslo či fax, a v některých případech informaci o vaší nemoci, pro účely zpracování objednávky vzorků. Zákonným důvodem tohoto zpracování je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí osobních údajů není v tomto případě vaší zákonnou ani smluvní povinností. To znamená, že nám nemusíte poskytnou své osobní údaje. Když se rozhodnete nám je neposkytnout, nemůžeme zpracovat vaši objednávku vzorů a není tedy možná vám vzorky poslat.

c) Spotřebitelské a jiné soutěže

Příležitostně můžeme organizovat spotřebitelské a jiné soutěže, jako možnost získat další výhody. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pokud s tím souhlasíte. Jejich poskytnutí pro tento účel není povinné ze zákona ani ze smlouvy a jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Když se rozhodnete nám své údaje neposkytnout, nemůžeme vás do soutěže zařadit. Osobní údaje jsou pro uvedený účel zpracovávány po dobu platnosti vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli zdarma odvolat. V takovém případě nebudou vaše data dále zpracovávána pro tento účel. Pokud chcete souhlas odvolat, můžete se s námi spojit prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto dokumentu. Za účelem organizace soutěže můžeme předat vaše údaje naším dodavatelům, aby mohli poskytnout služby jako například správa webových stránek, analýza dat, správa plateb, provedení objednávky, ochrana naší infrastruktury, IT služby, zákaznické služby, služby rozesílání e-mailů, poštovní služby a zasílání rychlých zpráv (instant messaging), služby ověření atd., v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu zpracování údajů těmito osobami.

 

5. Doba uchovávání údajů

Účel uchovávání

Doba uchovávání

Záznamy internetových serverů

14 dní

Všeobecné dotazy

180 dní / 6 měsíců

Žádost o vzorky

180 dní / 6 měsíců

Objednání informačních materiálů

180 dní / 6 měsíců

Využívání služeb a propagačních materiálů

 

Po dobu platnosti aktivního dlouhodobého souhlasu. V případě jeho odvolání budou údaje vymazány.
V případě jednorázového využití nabídek bez aktivního souhlasu na trvalé používání budou údaje vymazány po 6 měsících.

 

 6. Místo zpracování údajů

Společnost STADA zpracovává vaše údaje také mimo Evropskou unii.

a) V důsledku globálních aktivit naší společnosti a skupiny STADA můžeme zasílat vaše osobní údaje do Spojených států a jiných zemí, kde mohou platit méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než v Evropské unii. Přístup k vašim osobním údajům bude omezen pouze na fyzické osoby, které je potřebují za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

b) Společnost STADA je součástí skupiny STADA, která působí na celém světě. Při naší obchodní činnosti můžeme potenciálně zasílat vaše osobní údaje i příjemcům mimo Evropského hospodářského prostoru („třetí země“), kde platné zákony negarantují stejnou úroveň ochrany údajů jako ve vašem domovském státě. V takovém případě dodržujeme platné předpisy o ochraně údajů a přijímáme příslušná opatření na zajištění bezpečnosti a neporušenosti osobních údajů, které zpracováváme, konkrétně prostřednictvím začlenění standardních smluvních ustanovení používaných v EU. 

 

7. Předávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zasílány následujícím příjemcům: poskytovatel služeb správy a vývoje těchto webových stránek, poskytovatel služeb zpracování objednávek vzorků a informačních materiálů. Další osoby mohou jsou uvedeny výše nebo mohou být uvedeny ve zvláštní politice cookies.

 

8. Bezpečnostní opatření

Pokud předáváme údaje pro výše uvedené služby našim poskytovatelům služeb, jsou vázáni kromě zákonných právních ustanovení i smlouvami uzavřenými s naší společností.

Uplatňujeme bezpečnostní opatření, která neustále optimalizujeme podle vývoje technologií a změn v zákonech, abychom zajistili, že vaše údaje jsou chráněny před (náhodnou či úmyslnou) manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných třetích stran.

 

9. Odkazy na jiné webové stránky

Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na jiné poskytovatele (správce). 
Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit tyto jiné poskytovatele webových stránek a zajistit tak dodržování jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich přesnost.

Webová stránka společnosti STADA PHARMA CZ s. r. o. může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky ve vlastnictví třetích stran, které jsou těmito stranami provozovány. Tyto webové stránky obsahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a je velmi pravděpodobné, že také používají cookies, proto doporučujeme, abyste si je přečetli. Zásady těchto webových stránek regulují používání osobních údajů, které zasíláte při vašich návštěvách těchto webových stránek a mohou shromažďovat cookies. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za externí webové stránky a jejich používání je na vaše vlastní riziko.

 

10. Kontakty

Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně ochrany osobních údajů a politiky cookies, kontaktujte nás na adrese [email protected]

V důsledku rychlého vývoje na internetu bude nutné průběžně upravovat naše předpisy o ochraně osobních údajů. Na této stránce budete informováni o dalších aktualizacích.